Правила конкурсного приймання учнів до Городнянської районної гімназії

Правила конкурсного приймання учнів до Городнянської районної гімназії на 2015 - 2016 навчальний рік

1. Загальні положення.

 1. Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.
 2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл, затвердженої Наказом Міністерством освіти і науки України 19.06.2003р. за №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу і затверджується на засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу за погодженням з відділом освіти Городнянської РДА.
 3. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
 4.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

 1. Правила конкурсного приймання оголошується не пізніше ніж за два місяці до його  початку. Оголошення щодо умов і термінів конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії.
 2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
 3. Прийом заяв для участі у конкурсі проводиться:
 • до 5-х класів з 15 квітня  до 02 червня 2015 року;
 • до 10-х класів з 15 квітня  до 08 червня 2015 року;
 • до інших класів, при наявності вільних місць з 08 червня до 20 серпня 2015 року.
  1. Для участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
  2. Конкурсні випробування проводяться:

   -     для 5-х класів  03 червня  2015 року ;

             -     для 10-х класів  10 червня  2015 року;

                  -     для  інших класів 25 серпня  2015 року.

 1. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявністю вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
 2. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою  конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.
 3. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
 4. Випускники 9-х класів, які є учасниками міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призерами та учасниками ІІІ,ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад,а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН, звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
 5. Випускники 9-х класів, які мали свідоцтво з відзнакою, зараховуються до 10-го класу гімназії поза конкурсом.
 6. Учні 9-х класів, які навчалися в Городнянській районній гімназії та пройшли державну підсумкову атестацію з предметів, які відповідають профілю навчання, можуть звільнятися від предметної співбесіди. Умовою звільнення є особистий рейтинг навчальних досягнень учня, що не менший середнього балу по гімназії (8,4).
 7. Учні, які закінчили  4 класи  Городнянської ЗОШ І ст. та мають 7-12 балів з усіх предметів навчального плану, приймаються до гімназії на основі психологічного тестування без випробувань з предмету в разі відсутності  реального конкурсу.
 8. Для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали  від  аварії на ЧАЕС надається перевага при однаковому рейтингу конкурсного відбору в порівнянні з іншими учнями.
 9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3.   Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до першого класу гімназії (що відповідає 5 класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу.

       Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також   форми проведення та кількість конкурсних випробувань.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.3. Для учнів які вступають до гімназії проводяться конкурсні випробування у формі співбесіди з предмета, що відповідає спеціалізації даного класу та психологічного тестування.

        Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії проводиться за умов відсутності реального конкурсу. Завдання для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів та затверджуються директором гімназії.

        Психологічне тестування передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей та нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації гімназії розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих практичним психологом, та затверджуються директором гімназії за погодженням з районним відділом освіти.

3.4. Предметна комісія складається з 2 учителів-фахівців профільних дисциплін та заступника директора з навчально-виховної роботи гімназії. Персональний склад предметних комісій затверджується наказом директора гімназії.

3.5. Не допускається застосувати ті самі варіанти завдань для      випробувань,   що відбуваються у різні дні.                     

3.6.Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді.

3.7. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8. Результати усного випробовування оголошуються в той самий день, письмово – не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.9. Рейтинг конкурсного відбору визначається як сума набраних балів на співбесіді та балів табеля успішності або свідоцтва про базову середню освіту.

3.10. Діти, які хворіють під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях.

3.11 .Діти, які не  з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

 4.1.Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом п'яти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3.Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з районним відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі, або інших навчальних закладах.

4.6. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнене місце може проводитись додаткове конкурсне приймання.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотриманням вимог конкурсного прийому.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на відділ освіти райдержадміністрації.

5.3. При порушенні гімназією вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання рішенням відділу освіти райдержадміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти райдержадміністрації організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Правила конкурсного приймання учнів  до Городнянської районної гімназії на 2015 - 2016 навчальний рік